Gamla sparbankshuset

Tomten hör till en av de äldsta boplatserna på Gamla Malmen. I slutet av 1700-talet betecknas tomten som ”Östermans” och innehavaren var ”Östermans svärmor”. Byggnaden innehas nu av Åbolands hantverk r.f. Kärnan av den den nuvarande byggnaden är från ett hus som fanns redan 1815. Huset förkortades under 1970-talet då Klockarståget breddades.

DSC_0309
Interiör.

Kommunalstämman sammanträdde i huset på 1870-talet innan kommunalstugan blev uppförd. I början av 1900-talet bodde väverskan Rosa Thileman i huset. Huset övertogs av Pargas Sparbank år 1928.

Innanför banken år 1928, från vänster K.M. Karlsson, G.A. Stenberg, K.J. Karlsson, Ivar Schoultz och K.F. Lauren.

Bankverksamheten på Malmen

Sparbanksverksamheten inleddes i Pargas år 1908 vid ett konstituerande möte som sammankallats av Emil Sarlin. Till ordförande utsågs Wilhelm af Heurlin. Till bankens första kamrer utsågs föreståndaren för Andelshandeln C. H. Jeanson. Under den första dagen banken var verksam fick den 21 nya deponenter. Sparbanken beviljade de första lånen endast mot borgen. Ett undantag gjordes år 1909 gällande maskinisten Alexander Eklunds lån på 1300 mk som beviljades för att Eklund skaffat flera nya deponenter till banken och var därmed förtjänt lånet.

Under de första verksamhetsåren var banken öppen en timme per vecka och den verkade i ett hörn av stämmosalen. Även om det var trångt så var det till nytta för bankrörelsen att kommunhuset var centralt beläget och personer som i andra ärenden besökte kommunhuset kunde på samma gång även sköta om sina bankärenden.

Direktionsrummet
Direktionsrummet.

År 1921 köpte Sparbanken fastigheten nr 8 på Kyrkomalmen av Paret Sundell för 35 000mk. Fastigheten grundrenoverades och Sparbanken öppnade sina dörrar i det nya ”Sparbankshuset” den 20 mars 1923. Sparbankshuset var först öppet två dagar i veckan, några år senare var banken öppen dagligen från 9:30-12:30. De första åren i det nya huset medförde en hel del extra utgifter för banken. Renoveringen av den gamla bankdisken hade kostat 1874,80 mk. Summan betalades under protest till snickaren eftersom den ansågs oskäligt dyr. En begagnad skrivmaskin köptes även från Pargas Kalkberg Ab. Därtill bjöd banken på ”te utan bröd” åt tjänstemännen.

1909_västra finlandÅr 1925 uppfördes en uthusbyggnad i det nedre hörnet av tomten (med hänsyn till kundbetjäningen). Uthusbyggnaden skulle enligt planerna omfatta ”plats för tränne vedbodar, afträde, ett stall med tre spiltor och eventuellt ett visthus”. År 1928 firade Sparbanken 20-års jubileum. Med anledning av jubileet delade banken ut 200 motböcker värda 25 mark åt obemedlade och flitiga elever i kommunens skolor.

lejon
Ett dekorativt lejonhuvud pryder nyckelhålet till bankvalvet.

Sparbanken verkade i huset fram till år 1949 då Sparbanken bytte fastigheter med Vilhelm Granlund. Sparbanken flyttade till Kyrkomalm nr 31 där man lät riva det gamla trähuset och bygga ett nytt bankhus som var färdigt år 1952.

Tallenna